วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

...ขอต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อก "เกษสุรางค์ กานคร้า..."

คำอธิบายรายวิชา
.....ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เช่น  ไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ระบบการสื่อสารข้อมูล  ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบซอฟท์แวร์  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ  ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ  ฐานข้อมูลสารสนเทศ  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง  ฝึกปฏิบัติการ  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้

วัตถุประสงค์ในรายวิชา
........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือมีความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมาย  ความสำคัญ  และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได้
4. อธบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้
5. อธิบายความสัมพันธ์และวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
6. บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญๆของคอมพิวเตอร์ได้
7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
8. บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟท์แวร์แต่ละประเภทได้
9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
10. บอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได้
13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้


       มาทำความรู้จักคำว่า  "ความซื่อสัตย์"  กันเถอะ


ความหมายของคำว่า  "ความซื่อสัตย์"

.......ความซื่อสัตย์  หมายถึง  การซื่อตรงไม่คดโกงเป็นการแสดงออกทางใจไม่มีเงื่อนงำในใจ ทางวาจาก็พูดจริงเชื่อถือไว้ใจมีความซื่อสัตย์ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเป็นการกระทำที่เป็นไปอย่างถูกทาง ไม่ผิดจากความจริง  ดังนั้นในการดำเนินชีวิตครอบครัวให้มีความสุข หัวหน้าครอบครัวควรมีความซื่อสัตย์ในตนเอง ครอบครัวและสังคมเพื่อนบ้าน  พูดแล้วต้องทำแสดงว่าพูดจริงทำจริงแต่จะทำจริงแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า "ความซื่อสัตย์"

........สุจริต หมายถึง มีความซื่อตรง มั่นคงอยู่ในศีลธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความสุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ


........ความยุติธรรม หมายถึง มีความเที่ยงธรรม เสมอภาคในคนทุกประเภท ไม่แบ่งแยกพวกเขาพวกเรา ไม่มีอคติ คือ ความลำเอียง


........ซื่อตรง หมายถึง ความมีจิตใจที่สะอาด มีน้ำใสใจจริง มีความจริงใจ จริงจังเป็นผู้ที่มีความ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น เป็นผู้ที่มีสัจจะรักษาคำพูด การรักษาเวลาในทุกโอกาส มีความมั่นคง สุจริต โปร่งใส ในวิชาชีพ ในการดำเนินชีวิต ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อื่น


........เที่ยงธรรม หมายถึง ความเที่ยงตรง ยุติธรรม ความเป็นผู้มีสติไม่ยึดมั่นในความคิด เห็นและความเชื่อของตนเองฝ่ายเดียว เป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นกลางรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตัดสินปัญหา โดยใช้ปัญญา อย่างมีวิจารณญาณ


                                                   ประโยชน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์

           ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้องพฤติกรรมของความซื่อสัตย์จากสื่อ ICT

 ........บิดามารดา ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการสอนจริยธรรมความซื่อสัตย์สอนให้เราเป็นคนดี มีศีลธรรม     รู้จักทำมาหากินอย่างสุจริต ให้เรารู้จักช่วยเหลือผู้อื่น สอนให้เรารู้จักเข้าวัดทำบุญวิธีการก็คือ บิดามารดา ได้ทำเป็นตัวอย่างให้เราเห็นและให้เราได้ปฏิบัติตาม โดยปลูกฝังเรามาตั้งแต่เรายังเด็ก ทำให้เราเป็นเด็กดีของ บิดามารดา และคนอื่น ๆ ของสังคมICT Internet มีกันโดยแพร่หลาย มีทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ที่ใช้ Internet จริยธรรมในการใช้คือ ควรเลือกดู เลือกใช้ให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรม คือไม่ดูสื่อลามกอนาจารณ์ ไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายจากการใช้ Internet                                                เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์

.....1. เพลง  สองคนหนึ่งใจ
          เนื้อหาของเพลงประมาณว่า ชายหญิงคู่หนึ่งรู้จักกันตั้งแต่เด็ก  แต่ทั้งสองก็ต้องห่างกัน  เมื่อโตขึ้นก็กลับมาเจอกันอีก  ถึงแม้ว่าทั้งสองจะจากกันไปนานแต่ก็กลับมารักกัน (เพลงนี้แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ที่มีต่อคนรัก)


 -เนื้อเพลง
ก็ทุกครั้งที่เหงาจนมีน้ำตา ก็ทุกครั้งที่ฟ้า กลายเป็นสีเทา
ในคืนที่หนาว ฉันยังอบอุ่นหัวใจ ก็ในวันที่ช้ำมีเธอช่วยแชร์
ในวันที่แพ้ มีมือที่ยื่นมา ในคืนที่ล้า มีเธอประคองกอดไว้
หลงทางไป ก็ไม่กลัว มีเรา โลกนี้ที่ดูเหมือนว่างเปล่า
ก็เปลี่ยนไป เหมือนของขวัญจากฟ้ายิ่งใหญ่
จากนี้ใจจะมีแค่เธอ เสียงของหัวใจตะโกน ว่าเจอคนที่เฝ้ารอ
อ้อมแขน คล้องได้เพียงแค่เธอคนนี้พอ แม้หนทางจะไกล
แค่สองคนหนึ่งใจไม่มีทิ้งกัน เดินข้ามถนน จูงมือด้วยกัน
เวลาดูหนัง มีเธอชิดใกล้ กุมมือกันไว้ ในวันที่เราอ่อนแอ
ไม่รู้ว่ารักเธอมากเท่าไร รู้แค่ว่าเธอ คือรักแท้
รักไม่มีข้อแม้ แค่เธอตลอดไป หลงทางไป ก็ไม่กลัว
มีเรา โลกนี้ที่ดูเหมือนว่างเปล่า ก็เปลี่ยนไป
จากที่หาอยู่นาน เพิ่งเข้าใจ จากนี้ใจจะมีแค่เธอ
เสียงของหัวใจตะโกน ว่าเจอคนที่เฝ้ารอ
อ้อมแขน คล้องได้เพียงแค่เธอคนนี้พอ
แม้หนทางจะไกล แค่สองคนหนึ่งใจไม่มีทิ้งกัน
เหมือนดังเมฆฝนคู่กับฟ้า เหมือนว่าขาคู่กับแขน
เหมือนว่าแสงคู่กับสี เหมือนโลกนี้คู่กับน้ำ
เหมือนที่ฉันคู่กับเธอ ไม่มีวันห่างหาย
จากนี้ใจจะมีแค่เธอ เสียงของหัวใจตะโกน
ว่าเจอคนที่เฝ้ารอ อ้อมแขน คล้องได้เพียงแค่เธอคนนี้พอ
แม้หนทางจะไกล แค่สองคนหนึ่งใจไม่มีทิ้งกัน
รักสวยงามเท่าไร ฉันเพิ่งเข้าใจเมื่อได้พบเธอ

.....2. วีระบุรุษ  สุดที่รัก
          เนื้อหาของเพลงประมาณว่า  ฝ่ายชายเป็นทหารรับใช้ชาติจึงทำให้ไม่มีเวลากลับมาหาคนรัก  ส่วนฝ่ายหญิงก็เฝ้ารอชายอันเป็นที่รักของตน (เพลงนี้แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ของฝ่ายชายที่มีต่อชาติบ้านเมือง)


-เนื้อเพลง
คือความภูมิใจของสาวไทยถิ่นอีสาน น้องได้มาผูกพัน
ฮักอ้ายชายชาญทหารไทยฝนตกข้ามคืน
อ้ายคงยืนกอดปืนคู่กาย สถานการณ์ทางใต้
ยังบ่ปลอดภัยเป็นห่วงอ้ายเด้อคงนอนกลางดิน
อ้ายคงกินอยู่กลางทราย คิดครั้งใดใจหาย น้องขออภัยที่น้ำตาเอ่อ
รักษาตัวนะส่งแรงใจฮอดอ้ายเสมอ คนอยู่ที่บ้านรอเจอ
พ่อฝากมาเด้อว่าแม่คึดฮอด
* เจ้าป่า เจ้าเขาช่วยเอ็นดูผู้บ่าวของน้อง ยามใด๋ก็ให้คุ้มครอง
ปลอดภัยมาให้น้องกอดวีรบุรุษสุดที่รัก ถ้าเห็นข้อความคึดฮอด
ให้รู้ฮักอ้ายตลอด เมื่อใด๋ไฟมอด
รีบมากอดน้องแทนปืนมียิงมีตาย เขาบรรยายออกทีวี
รู้มั้ยแฟนคนนี้ แว่วเสียงทีวีผวาตื่น
เป็นแฟนทหารประจำการที่บ้านอีกคืน
ฝากลมละลายควันปืน เฝ้าคอยอ้ายคืนวางปืนกลับมา
(ซ้ำ *)

.....3. สู้เพื่อเธอ
          เนื้อหาของเพลงประมาณว่า ฝ่ายชายเป็นคนจนหาเช้ากินค่ำ  ส่วนฝ่ายหญิงเป็นนักศึกษา พ่อแม่ของฝ่ายหญิงไม่ต้องการให้ทั้งสองคนคบกัน  และฝ่ายชายก็สู้เก็บเงิน  แต่สุดท้ายพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็พาย้ายไปอยู่ที่อื่นทำให้ทั้งสองต้องห่างกัน (เพลงนี้แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ที่มีต่อคนรัก  และการเก็บออมเพื่อคนรัก)


-เนื้อเพลง
ฉันอยากจะทำให้ดีกว่านี้ อยากจะทำให้ได้ที่มี ก็สู้ทนสู้ไป
เห็นเธอต้องโหนรถเมล์กับฉัน เธอต้องกินข้าวแกงข้าง
ข้างกัน บางทีก็เสียใจ
* เธอต้องลดตัวมาทุกข์มาทน แต่ในความขัดสน ความรักยังล้นใจ
อยู่กับฉันตรงนี้เถอะนะ จะไม่ยอมเสียเธอ จะสู้จะทนทุก ทุกอย่างสุดใจ
เหงื่อที่ไหลก็เพื่อเธอนะ อยู่ข้างกันอย่าหวั่นไหว ให้รู้ว่าฉันสู้เพื่อใคร สู้ไปก็เพื่อเธอ
ฉันหากจะทนก็ทนอย่างเสือ สู้เพื่อรักที่ล้นเหลือเฟือ เหมือนเสือต้องไว้ลาย
หาเก็บอดออมเพื่อวันพรุ่งนี้ และชีวิตของเธอต้องดี ไม่ยอมน้อยหน้าใคร
(ซ้ำ * / *)
สุภาษิต  คำพังเพย เกี่ยวกับความซื่อสัตย์

.....  คนดีผีคุ้ม
..... เดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัด
..... ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
..... เสียชีพอย่าเสียสัตย์
..... ต้นร้ายปลายดี
..... ลูกศิษย์คิดล้างครูพฤติกรรมของคนที่มีความซื่อสัตย์

          - ตั้งใจเรียนหนังสือ                               
          - เข้าห้องเรียนให้ตรงต่อเวลา
          - ไม่คดโกงผู้อื่น ซื่อสัตย์ต่อตนเอง                               
          -ไม่เคยเอารัดเอาเปรียบเอาอื่นให้เดือดร้อน                               
          -ไม่เคยคิดทรยศหักหลังผู้อื่น                               
          -รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทำ                               
          -ไม่พูดโกหกทำให้ผู้อื่นเสียหาย


...มาลองทำกิจกรรมกันดูนะ..."

1. ความซื่อสัตย์ หมายถึง


2. พฤติกรรมของความซื่อสัตย์มีอะไรบ้าง


3. ความซื่อสัตย์มีประโยชน์และมีคุณค่าอย่างไรบ้าง

เพื่อนที่ดี?

---- ความคิดสมัยอนุบาล

เพื่อนที่ดีคือคนที่ให้สีเทียนสีแดงกับคุณ

เมื่อมีเหลือแต่สีเทียนสีดำทะมึน

---- ความคิดสมัย ป.6

เพื่อนที่ดีคือคนที่พาคุณไปหาคนที่คุณตกหลุมรัก

เพื่อขอให้เค้ามาเต้นรำกับคุณ

เผื่อว่าเค้าปฏิเสธคุณจะได้ไม่ต้องอายไง

.....และตอนนี้ เพื่อนที่ดี

ยังคงเป็นคนที่ให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

จับมือของคุณเมื่อคุณกลัว

ช่วยคุณต่อสู้กับสิ่งที่พยายามเอาเปรียบคุณ

คิดถึงคุณตลอดเวลาที่คุณไม่อยู่ เตือนคุณในสิ่งที่คุณลืม

ช่วยคุณผ่านอดีตแต่ก็เข้าใจเมื่อคุณอยากอยู่กับอดีตอีกซักนิด

อยู่กับคุณเพื่อให้คุณมีความมั่นใจ หรือไปไกลๆ คุณซักพัก

เพื่อให้คุณได้มีเวลากับตัวเอง ช่วยคุณแก้ไขความผิดพลาด

ช่วยคุณจัดการกับความกดดันทั้งหลาย ยิ้มให้คุณเมื่อยามคุณเศร้า

ช่วยให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้น และอย่างสำคัญที่สุด คือ ?รักคุณ?